Obiective la nivel european

Ministerul Afacerilor Interne,  prin Centrul de  Psihosociologie și Direcția Generală Management Resurse Umane, derulează proiectul privind sănătatea și securitatea în muncă, „Safety and well-being in law enforcement system (SAFEWELL)”, contractul de finanțare fiind încheiat cu Agenția Națională SAFEWELL pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, care gestionează Programul Erasmus în România. Acesta oferă oportunități pentru personalul MAI de a se forma profesional și de a dobândi experiență la nivel european, care să permită dezvoltarea de noi abilități și competențe profesionale

Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante şi dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Domeniul de referință este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi are rolul ca, prin măsuri şi mijloace specifice, să prevină eventualele disfuncţii din cadrul sistemului, astfel încât procesul muncii să se desfăşoare în condiţii de maximă eficienţă. Scopul final al activităţii de menținere a SSM este protejarea vieţii, a integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă prin crearea unor condiţii menite să le asigure acestora confortul fizic, psihic şi social.

Cercetarea științifică în acest domeniu este considerată indispensabilă pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor, descrierea situaţiilor de expunere, identificarea cauzelor şi a efectelor pentru conceperea de soluţii preventive şi utilizarea unor tehnologii inovatoare. Totodată, aceasta furnizează argumentele şi dovezile pe care trebuie să se fundamenteze deciziile instituționale. Evoluția tehnologiilor, apariția de produse și echipamente noi fac necesare colectarea și evaluarea de argumente științifice solide, pentru a identifica modalitățile de combatere a riscurilor noi și emergente. Evaluarea riscurilor, bazată pe probe științifice, precum și diseminarea rezultatelor acesteia reprezintă elemente esențiale ale evaluării ex-post a legislației naționale în vigoare în domeniul sănătății în muncă. Metode, modele şi indicatori de evaluare, care să reflecte cât mai bine contribuția SSM la performanța globală a organizațiilor, sunt necesare pentru a motiva şi ghida eforturile de prevenire a riscurilor la locul de muncă.

Îmbunătățirea managementului activităților în domeniul psihologiei și al resurselor umane aplicate în sistemul de ordine și siguranță publică, prin creșterea calității și a relevanței schimbului de experiență la nivel european precum și construirea unei baze solide de cunoștințe și abilități, dezvoltarea unor abordări inovatoare și promovarea schimbului de bune practici europene cu privire la activitatea psihologică și cea de resurse umane prin diseminarea acestora la nivel național și consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce priveşte exercitarea rolului Centrului de Psihosociologie și Direcției Generale de Resurse Umane ca unități coordonatoare în propriile domeniile de competență reprezintă obiectivele proiectului „Safety and well-being in law enforcement system (SAFEWELL)”. Parteneri în cadrul programului sunt Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Universitatea din Salamanca Spania, Poliția Federală din Belgia, Institutul de Psihologie al Ministerului de Interne din Bulgaria și Asociația de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România.

Accesarea fondurilor externe nerambursabile, aprobate în cadrul acestui proiect european, reprezintă oportunitatea prin care Centrul de Psihosociologie și Direcția Generală de Management Resurse Umane din MAI contribuie la îndeplinirea unor obiective instituționale, conform O.m.a.i. nr. 147/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Psihosociologie al MAI și O.m.a.i nr. S/42/10.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DGMRU, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestui proiect sunt prevăzute a fi realizate activități precum cercetarea în vederea validării instrumentelor pentru colectarea datelor, dezvoltarea unei proceduri pentru integrarea serviciilor de securitate și sănătate la locul de muncă în domeniul ordinii și siguranței publice, metodologii şi ghiduri specifice privind identificarea, analiza, prevenirea bolilor şi riscurilor profesionale precum şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate ocupaţională.

De asemenea, se va desfășura și schimbul de experiență cu reprezentanți ai partenerilor din proiect, prin care se urmărește prezentarea de studii de caz și bune practici europene, de metodologii de lucru în domeniul securității și sănătății în muncă aplicate în sistemele europene de ordine şi siguranţă publică, transferul de experiență în elaborarea planurilor de formare profesională continuă în domeniu. Activitățile asumate în acest proiect contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce priveşte exercitarea atribuțiilor DGMRU și a Centrului în domeniul securității și sănătății în muncă și al psihologiei ocupaționale, având, printre participanți, personal din structurile aflate în coordonarea, îndrumarea profesională și controlul instituțiilor nominalizate mai sus, precum şi specialiști din structurile omoloage ale instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Principalul beneficiu îl reprezintă dobândirea unor cunoştinţe avansate şi intrarea în posesia unor rezultate concrete importante, rod al experienței europene în domeniul securității și sănătății în muncă și al psihologiei ocupaționale.

Andra Chesaru