Publicat pe Categorii Interviu

INTERVIU: María Montserrat Marín López – Director executiv Agenția UE pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Dorim să vă felicităm cu ocazia numirii dumneavoastră în această funcție și pentru eforturile depuse în conducerea și promovarea agenției. Aveți o vastă experiență în ceea ce înseamnă activitatea de formare a polițiștilor. Având în vedere pozițiile deținute anterior, considerați CEPOL a fi o provocare?

We would like to congratulate you on your position and all your efforts in successfully managing and promoting CEPOL. You have a broad experience in police training and education. Taking into consideration your former positions, do you consider CEPOL to be a challenge?

Conducerea Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) reprezintă o încercare ambițioasă și, într-adevăr, una dintre cele mai mari provocări cu care m-am confruntat. Suntem o agenție multiculturală, formată din persoane cu diferite profiluri profesionale, nu numai polițiști. Acest lucru presupune că trebuie să fiu flexibilă. Am responsabilitatea de a susține multiculturalismul și diversitatea la nivel general. O parte a acestei provocări include, de asemenea, direcționarea agenției către noile sale obiective strategice, cum ar fi dobândirea unei importanțe mai mari la nivel european și transformarea acesteia într-un loc de muncă atractiv, prin încurajarea personalului, promovarea dezvoltării sale profesionale și crearea unui sentiment de apartenență la această importantă mică familie, reprezentată de CEPOL.

Leading the EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) is an ambitious endeavour and, indeed, one of the greatest challenges I have ever faced. We are a multicultural agency, made up of individuals with very different professional profiles and backgrounds, not just police officers. This means I must be very flexible. I have the responsibility of championing multiculturalism and diversity across the board. Part of this challenge also includes steering the agency towards its new strategic objectives, such as acquiring greater relevance at European level and making it an attractive workplace, by empowering the staff, promoting their professional development and creating a sense of belonging to this great little family that CEPOL represents.

Este dificil să fiți director executiv și să faceți față provocărilor secolului XXI?

Is it difficult to be an ED and face up the heavy lifting of the 21st century?

Digitalizarea rapidă a societății și economiei, precum și apariția noilor tehnologii schimbă domeniul de aplicare a legii și creează noi vulnerabilități, care necesită întărirea autorităților de aplicare a legii. Este obligatoriu să pregătim reprezentanții structurilor de aplicare a legii să știe cum să beneficieze de tehnologiile digitale, inclusiv de inteligența artificială și metodele de poliție predictivă, pentru a fi cu un pas înaintea infractorilor și pentru a preveni orice formă de infracționalitate, înainte de a se produce. În același timp, trebuie să ne asigurăm că principiul proporționalității este aplicat și respectat. Astăzi, autoritățile de aplicare a legii trebuie să își justifice foarte bine acțiunile, puterea și utilizarea forței. Acestea trebuie să aplice unele standarde comune minime, să respecte și să protejeze drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor. Pentru a putea face acest lucru, trebuie să dobândească noi abilități.

The rapidly increasing digitalisation of society and economy as well as the emergence of new technologies are changing the law enforcement landscape and creating new vulnerabilities which call for the strengthening of law enforcement authorities. It is imperative that we train law enforcement officials on how to reap the benefits of using digital technologies, including artificial intelligence and predictive policing methods to stay one step ahead of criminals and prevent crime before it happens. At the same time, we must ensure that the principle of proportionality is applied and respected. Today law enforcement authorities must justify very well their actions, their power and the use of force. They must apply some minimum common standards and respect and safeguard the fundamental rights of all citizens. To be able to do this, they must equip themselves with new skills.

Ce sfat aveți pentru femeile care ocupă funcții de conducere?

What is your advice for women in leading positions?

Punctul cheie este să evite încadrarea în stereotipuri bazate pe gen și să oprească răspândirea anumitor presupuneri, cum ar fi abilitățile soft versus abilitățile hard. Leadershipul se referă la capacitate, abilități și competențe, indiferent de sex, rasă ori religie. Adevărații lideri sunt cei care sunt capabili să-și inspire membrii echipei, să creeze un sentiment de apartenență în organizațiile lor și să-și determine personalul să facă schimbări de durată. Femeile nu au ocupat poziții de conducere în număr mare, dar acum trebuie să aspirăm să fim tratate în mod egal. Făcând față acestei provocări, noi toți, bărbați și femei, trebuie să deținem în mod constant abilitățile și competențele necesare pentru a ocupa și a avea o poziție de răspundere.

The key point is to avoid falling into gender-based stereotypes and stop perpetuating certain assumptions, such as soft skills versus hard skills. Leadership is about capacity, skills and competences, regardless of gender, race or religion. The real leaders are those who are able to inspire their team members, to breed a sense of belonging in their organisations and to empower their staff to create lasting changes. Women have not been in leadership positions in great numbers, but we must now aspire to be treated as equals. Rising to this challenge, we all, men and women, must constantly equip ourselves with the necessary skills and competences to hold and maintain a position of responsibility.

Aveți vreun motto care v-a ghidat de-a lungul anilor?

Is there any motto that guided you along the years?

Perseverența și modestia sunt două dintre valorile mele de bază. De la cel mai mic grad din poliție până la șef de poliție, am avansat prin examene dificile. Perseverența m-a ajutat să depășesc obstacolele și eșecurile pe care le-am întâlnit pe parcursul carierei. Modestia este, de asemenea, necesară ca parte a muncii mele. Întotdeauna încerc să învăț de la cei care știu cel mai bine. Uneori, nu am răspunsul. De aceea este atât de important să ne înconjurăm de colegi și profesioniști care sunt experți în domeniile lor și au contribuții substanțiale de făcut.

Perseverance and humility are two of my core values. From the lowest police rank to police chief, I climbed up the ladder through tough competitive police examinations. Being perseverant helped me overcome the obstacles and setbacks I encountered along the way. Humility is also necessary as part of my job. I always try to learn from those who know best. Sometimes, I do not have the answer. That is why it is so important to surround ourselves with colleagues and professionals who are experts in their fields and have substantial inputs to make.

Care este proiectul dumneavoastră de succes și pe care ați dori să ni-l împărtășiți?

Which is the most successful project you have realised so far and would like to share with us?

Cu siguranță, CEPOL reprezintă unul dintre ele. Ideea de a-ți fi încredințată responsabilitatea creării unei noi strategii pentru organizație a fost ușor intimidantă, dar am acceptat provocarea. Mi-a plăcut procesul de a pune în practică tot ceea ce am învățat și trebuie să spun că am câștigat foarte mult din acest proces la care au contribuit colegii și partenerii. În calitate de reprezentant al unei autorități de aplicare a legii, satisfacția vine din faptul că am văzut impactul acțiunilor noastre asupra societății, de exemplu, participarea la o lovitură majoră împotriva fraudei și a spălării banilor sau a traficului de droguri. Dar aș spune că cea mai mare împlinire vine atunci când cei asupra cărora se răsfrâng acțiunile noastre sunt persoane vulnerabile, precum victimele traficului de ființe umane sau minorii expuși riscului de excluziune socială.

Definitely, CEPOL represents one of them. The idea of having been entrusted with the responsibility of creating a new strategy for the organisation was slightly intimidating, but I raised to the challenge. I have enjoyed the process of putting all what I have learnt into practice and I must say I also gained a lot from the process and the colleagues and partners contributed. As a law enforcement official, the satisfaction comes from seeing the impact of our actions on society, for instance, participating in a major hit against fraud and money laundering or drug trafficking. But I would say that the greatest fulfillment comes when those impacted by our actions are vulnerable people, such as victims of trafficking in human beings or minors at risk of social exclusion.

Ținând cont de importanța CEPOL la nivel european, fiind un pilon în sistemul de pregătire al autorităților de aplicare a legii, care este noua strategie?

Bearing in mind the importance of CEPOL at EU level, being a pillar in law enforcement training, what is the new strategy?

Dorim să fim centrul UE pentru formare în domeniul aplicării legii, pentru a sprijini prevenirea și lupta împotriva criminalității grave și organizate, a terorismului și a amenințărilor care apar la adresa securității. Astăzi, amenințările nu se opresc la graniță, prin urmare, pe lângă instruirea reprezentanților autorităților de aplicare a legii de la nivelul UE, trebuie să continuăm să construim punți și relații pe termen lung cu țările învecinate, întărind totodată și capacitatea agențiilor de aplicare a legii. Intenționăm să dezvoltăm soluții de învățare noi, inovatoare și atrăgătoare pentru reprezentanții autorităților de aplicare a legii. Obiectivele noastre includ susținerea unei culturi comune de aplicare a legii în UE prin instruire și promovarea acreditării activităților de învățare pe care le vom oferi. În esență, dorim să aducem CEPOL în prima linie și să-i sporim rolul de adevărat punct de întâlnire pentru reprezentanții autorităților de aplicare a legii care doresc să se înzestreze cu abilitățile de care au nevoie pentru a preveni și combate infracțiunile de astăzi și de mâine.

We aspire to be the EU hub for law enforcement training to facilitate the prevention and the fight against serious and organised crime, terrorism and emerging security threats. Today security threats do not stop at the border, therefore, besides providing training to EU law enforcement officials we must keep on building bridges and long-term relations with neighbouring countries while strengthening as well the capacity of their law enforcement agencies. We plan to develop new, innovative and appealing learning solutions for law enforcement officials. Our goals include fostering a common EU law enforcement culture through training and promoting accreditation of the learning activities we will be offering. In essence, we want to bring CEPOL to the frontline and enhance its role as a true meeting point for law enforcement officials willing to equip themselves with the skills they need to prevent and fight the crimes of today and tomorrow.

Cum se reflectă realitățile cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii  de la nivelul UE în activitățile CEPOL?

How are the realities that EU law enforcement authorities deal with reflected in CEPOL activities?

La CEPOL, efectuăm evaluări strategice ale nevoilor de formare pentru a identifica prioritățile de formare la nivelul UE în domeniul securității interne. Evaluarea noastră strategică a nevoilor de formare (EU-STNA) este realizată pentru a identifica lacunele în cunoștințe, abilități și competențe în rândul reprezentanților autorităților de aplicare a legii. Analiza și recomandările prezentate în raportul respectiv sunt rezultatul unui proces participativ, care include consultări ample cu factorii de decizie și experți din întreaga UE. Pentru a desfășura acest exercițiu major de diagnosticare multianual, CEPOL chestionează un număr mare de organizații, inclusiv partenerii noștri români și efectuează cercetări de informare ample ale documentelor strategice, spre exemplu, evaluarea amenințării pe care o reprezintă  formele grave de criminalitate (SOCTA). La CEPOL, ne proiectăm portofoliul de formare pe baza rezultatelor evaluării nevoilor noastre de formare și a analizelor noastre operaționale ale nevoilor de formare și în conformitate cu prioritățile pentru următorul ciclu de 4 ani stabilit prin Platforma multidisciplinară europeană pentru combaterea criminalității organizate și grave (EMPACT).

At CEPOL, we conduct strategic training needs assessments to identify EU-level training priorities in the area of internal security. Our EU Strategic Training Needs Assessment (EU-STNA) is developed to identify gaps in knowledge, skills and competencies among law enforcement officials. The analysis and recommendations outlined in that report are the result of a participative process, including extensive consultations with policy makers and experts across the EU. To conduct this major multiannual diagnostic exercise, CEPOL polls a vast number of organisations, including our Romanian partners, and undertakes extensive desk research of strategic documents, i.e. the serious and organised crime threat assessment (SOCTA). At CEPOL, we design our training portfolio by building on the outcomes of our training needs assessment and our training needs operational analyses, and in line with the priorities for the next 4-year cycle set by the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT).

Activitatea de aplicare a legii a generat noi metode și principii promovate de CEPOL în formarea șefilor de poliție?

Has the law enforcement activity generated new methods and principles promoted by CEPOL in police chiefs’ training?

De mulți ani, CEPOL oferă cursuri pentru îmbunătățirea  actului managerial și cooperării între liderii de poliție la nivelul UE prin consolidarea competențelor viitorilor factori de decizie în domeniul aplicării legii, în ceea ce privește definirea și implementarea strategiei și managementul schimbării. Aceste cursuri au încorporat componente din viața reală în procesul de instruire, cum ar fi mecanisme de inovare, secvențe de leadership digital, utilizarea instrumentelor europene în activitatea de aplicare a legii, dimensiunea internațională a aplicării legii, în conformitate cu drepturile fundamentale și valorile UE sau cooperarea cu instituțiile de cercetare și sectorul privat, pentru a da numai câteva exemple. În acest an, oferim o activitate diferită de formare pentru liderii structurilor de aplicare a legii și șefii de poliție, având ca scop construirea de la bază a rețelelor cu parteneri esențiali, pentru a facilita cooperarea polițienească în cadrul Uniunii Europene și pentru a ne asigura că răspundem împreună la provocările comune de securitate internă. În același timp, am pus în aplicare programe de mentorat și ne-am consolidat strategia de învățământ superior pentru a răspunde nevoilor de formare nu doar ale liderilor de nivel superior, ci și celor ale managerilor de mijloc.

For many years CEPOL has been delivering courses to enhance leadership performance and cooperation of police leaders at EU level by strengthening the competencies of future law enforcement decision-makers, in terms of strategy formulation and implementation and change management. These courses have been incorporating real-life components into the instruction process, such as innovation mechanisms, digital leadership frameworks, the use of European instruments in the law enforcement activity, the international dimension of enforcement in line with fundamental rights and EU values, or the cooperation with research institutions and the private sector, to name a few. This year we are offering a different training activity for law enforcement leaders and police chiefs aiming at building from the ground the networks with crucial partners in view to facilitate police cooperation within the European Union and to ensure we respond collectively to the common internal security challenges. At the same time, we have put in place mentoring programmes and strengthened our higher education strategy to meet the training needs not just of senior leaders but those, as well, of middle managers.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, calitățile personale și profesionale pe care ar trebui să le aibă un polițist?

What are, in your opinion, the personal and professional qualities that a police officer should possess?

Să te comporți etic și profesionist, chiar și în spatele ușilor închise. Dacă integritatea este o calitate importantă pentru orice profesionist, acesta este un atribut fundamental pentru cei cu care lucrăm în domeniul aplicării legii. Pe lângă aceste calități, munca în echipă este esențială pentru a stimula spiritul de cooperare și camaraderie între polițiști. Sentimentul că ne putem face treaba având  siguranța că, indiferent de situație, un coleg ne va veni în ajutor, este de neprețuit. Și în sfârșit, învățarea ca abilitate, capacitatea și dorința de a învăța ne determină să ne adaptăm, să ne dezvoltăm și să obținem tot ce este mai bun din noi înșine.

Behaving ethically and doing the right thing, even behind closed doors. If integrity is an important quality for any professional, this is a fundamental attribute for those we work in the law enforcement field. In addition to these qualities, team work is essential to foster the spirit of co-operation and comradeship among police. Doing our job with the assurance that, no matter what, a colleague will come to help is priceless. And finally, learning as a skill, the ability and willingness to learn. Learning makes us adapt, improve and achieve the best of ourselves.

Care este cea mai eficientă modalitate de a recompensa polițiștii ambițioși pentru activitatea desfășurată?

What is the most efficient way of rewarding the ambitious police officers for their activity?

În poliție nu funcționăm precum în companiile private, oferind bonusuri sau o creștere de salariu. Recompensele monetare reprezintă motivatori extrinseci, deoarece presupun câștiguri externe. Atunci când o unitate de poliție primește mașini, arme de foc sau instrumente de lucru mai bune, polițiștii ar putea fi mai mulțumiți, dar nu sunt neapărat mai motivați. Sentimentul de realizare, responsabilitatea, stima de sine de la  locul nostru de munca sunt factori motivatori intrinseci. Atunci când sunt motivați intrinsec, polițiștii sunt determinați să acționeze din responsabilitate sau pentru provocarea în sine mai degrabă, decât din cauza presiunilor sau recompenselor externe. Totodată, știm că sprijinul social sub formă de recunoaștere și laude ajută, de asemenea, la creșterea moralului reprezentanților autorităților de aplicare a legii. În cazul meu, cea mai bună recompensă este să știi că societatea reprezintă un loc mai bun datorită acțiunilor noastre.

In the police we do not operate like in companies, offering bonuses or a salary rise. Monetary rewards are extrinsic motivators, as they involve external gains. When a police unit gets better cars, firearms or working tools, officers might be more satisfied, but they are not necessarily more motivated. The sense of achievement, the responsibility, the self-worth from our job, those are intrinsic motivating factors. When intrinsically motivated, officers are moved to act for the responsibility or the challenge entailed rather than due to external pressures or rewards. We also know that social support in the form of recognition and praise also helps increase morale in law enforcement officers. In my particular case, the best reward is knowing that the world is a better place because of our actions.

Spuneți-ne ceva despre un viitor proiect relevant al CEPOL.

Tell us something regarding one relevant future project of CEPOL.

Strategia noastră actuală este cel mai relevant proiect de viitor, care deja se întâmplă. Ne dorim ca CEPOL să fie centrul UE pentru formarea în domeniul aplicării legii. Dorim să inovăm, să oferim activități de formare practică, să oferim modalități noi și inovatoare de învățare și să oferim autorităților de aplicare a legii oportunități reale de avansare, de la zero. Intenționăm să oferim activități de formare acreditate relevante și să stabilim un cadru de competențe pentru polițiștii implicați în operațiuni transfrontaliere.

Our current strategy is the most relevant future project, which is already happening in the present. We want CEPOL to be the EU hub for law enforcement training. We want to innovate, to deliver hands-on training activities, to offer new, innovative ways of learning, and provide law enforcement with real advancement opportunities, from the ground up. We plan to offer relevant accredited training activities and set up a competence framework for police officers involved in cross-border operations.

Considerați că instituțiile de formare din România sunt eficiente în ceea ce privește pregătirea autorităților de aplicare a legii?

Do you consider that Romanian training institutions are efficient regarding the law enforcement educational process?

La CEPOL nu avem date exacte sau un grafic care să aibă la bază indicatori de performanță, de aceea nu sunt în măsură să evaluez sau să comentez eficiența instituțiilor de formare din România în ceea ce privește pregătirea autorităților de aplicare a legii. Toate informațiile pe care le dețin sunt din propria mea experiență în operațiuni și echipe comune de anchetă cu parteneri români. Din perspectivă operațională, colegii noștri români au un rol cu multe provocări de jucat; contribuția lor la lupta împotriva criminalității grave și organizate și a corupției este esențială. Admir cel mai mult la ei modestia și capacitatea de muncă.

At CEPOL we do not have any specific data or balance scorecard system, therefore I am not in a position to assess or comment on the Romanian training institutions efficiency regarding the law enforcement educational process. All the information I have is from my own experience in police operations and joint investigations with Romanian partners. From an operational perspective, our Romanian colleagues have a very challenging role to play; their contribution to the fight against serious and organised crime and corruption is key. What I admire the most about them is their humility and hard-working spirit.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți legată de țara noastră?

What is the most pleasant memory you have about our country?

Prima dată am fost în România în 1987, când eram foarte tânără. Ca parte a echipei naționale de handbal a Spaniei, am avut câteva competiții la București. De atunci, am mai fost de câteva ori în România și am asistat la evoluția și progresul incredibil al acestei țări. Există un singur lucru care rămâne neschimbat: ospitalitatea dumneavoastră. Mă simt foarte aproape de România și de oamenii ei!

My first time in Romania was in 1987, when I was very young. As part of the Spanish national handball team, we had a few competitions in Bucharest. Since then, I have been to Romania a few more times and I have witnessed the evolution and incredible progress of this country. There is only one thing that remains unchanged: your warm hospitality. I feel very close to Romania and its people!

Aveți vreun sfat pentru autoritățile române de aplicare a legii?

Do you have any advice for Romanian law enforcement authorities?

Să continue munca bună începută. Autoritățile române de aplicare a legii sunt punct de  referință pentru alte autorități de aplicare a legii din Europa. Cu toții învățăm din bunele practici și cunoștințele lor cu privire la elementele cheie ale luptei împotriva criminalității grave și organizate, cu priorități cheie de acțiune în cadrul EMPACT. Personal, apreciez foarte mult sprijinul pe care l-am primit în calitate de director executiv al CEPOL din partea colegilor noștri români.

To keep up the good work. Romanian law enforcement authorities are a reference for other law enforcement authorities in Europe. We are all learning from their good practices and insights on key elements of the fight against serious and organised crime, with key priorities for action within EMPACT. On a personal note, I strongly appreciate the support I have received as Executive Director of CEPOL from our Romanian colleagues.


Irina Slabu Serviciul Selecție pentru Misiuni Internaționale, Formare Schengen și CEPOL/Head of Selection for International Missions, Schengen and CEPOL Unit